Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria oferuje:

  • doradztwo w sprawach dotycz±cych zagadnień nieuczciwej konkurencji (w tym podrabiania produktów),
  • sporz±dzanie analiz zwi±zanych z przejawami nieuczciwej konkurencji,
  • sporz±dzanie opinii prawnych i raportów,
  • prowadzenie negocjacji,
  • reprezentujemy klientów w sporach, w tym s±dowych, w zakresie nieuczciwej konkurencji.

Projekt i wykonanie: nan